Sosyal Politikalar

Eğitim

İnsana ait değerler eğitim, bilgi ve ilim yoluyla belli hedeflere yönlendirilir. Böylece insana ait beceri ve kabiliyetler ortaya çıkar. İnsan unsuru ne kadar sağlamsa ne kadar ahlak ve karakter sahibi ise toplum da o kadar güçlü olur.

Eğitim bir milletin hem dünü hem bugünü hem de yarınıdır. Bilim ve teknolojide öncü ülkelerin diğer ülkeler ile mesafeyi açtığı bir çağda zamanı ve dünyayı iyi okuyan, sorgulayan, özgür düşünen, mesleki donanıma sahip, dijital okuryazarlık ve yabancı dil başta olmak üzere analitik becerileri yüksek bireyler yetiştirmek önceliğimizdir.


Milli ve manevi değerlerle donatılmış, herkes için adalet ve özgürlüğü savunan ve bütün insanlığa faydalı olmayı ilke edinmiş nitelikli insanlardan oluşan bir toplum inşa etmeyi hedef olarak benimsemekteyiz.

Siyasi ve ideolojik mülahazalarla sürekli müdahale edilen ülkemizin eğitim ve sınav sistemi artık başlı başına bir sorun haline gelmiştir. Eğitimde kalite ve başarı oranları düşmüş, fırsat eşitliği ortadan kalkmış hatta devlet kendi okullarını “nitelikli-niteliksiz” diye tanımlamak mecburiyetinde kalmıştır. Eğitim sistemimizin içerisinde bulunduğu keşmekeş reform adı altındaki politik ve günübirlik değişikliklerle giderilemez. Bu keşmekeşten çıkış planlı, programlı ve sistemli bir eğitim seferberliği ile mümkündür.

• Teknolojik gelişmelerin ekonomiyi ve sosyal hayatı nasıl dönüştüreceğini dikkate alarak ülkemizin kalkınma planlarıyla paralel, makro düzeyde medeniyet vizyonumuza uygun, mikro düzeyde gençlerimizin kabiliyetlerini ortaya çıkaran ve yeteneklerini sergilemesine imkân tanıyan bir eğitim politikası oluşturulacaktır.

• Öğrenciyi merkeze alan alternatif okul modelleri oluşturulacaktır. Bu sayedeöğrencilerin keşfetme yetenekleri geliştirilecektir.

• Öğrencilerimiz özgür, eleştirel ve analitik düşünen, çözüm odaklı, araştıran, sorgulayan, teknolojiyi etkili kullanan, milli ve manevi değerlere sahip, insan haklarına saygılı, doğaya ve çevreye duyarlı, “faziletli bir insan” olarak yetiştirilecektir.

• Müfredatzihniyet olarak milletimizin değerleriyle barışık, ilmi olarak milletimizi geleceğe umutla taşıyan bir hüviyete kavuşturulacaktır.

Temel Eğitim

• Zorunlu eğitim yerine kademeli eğitim sistemine geçilecektir.

• Okulların eğitim kalitesi artırılacak, teknolojik olanakları geliştirilecektir.

• Temel eğitim müfredatı çağın gereklerine, ihtiyaçlarına ve öğrencilerin kazanacakları donanıma göre yeniden oluşturulacaktır.

• Engelli öğrencilerin okul ortamında eğitim almaları için bütün engeller ortadan kaldırılacaktır.

• Ortaöğretim kurumları eğitim yatırımları bölgeler arasında eşit bir şekilde tahsis edilecektir.

• Meslek liseleribölgesel farklılıklar göz önüne alınarak organize sanayi, tarım-hayvancılık ve turizm bölgelerine yakın, sektörlerle ortak bir yapıya kavuşturulacaktır.

• Ahilik teşkilatı uygulaması modern bir yapıya dönüştürülerek meslek liselerinde uygulanacaktır. Bu uygulama ile öğrenciler kendi meslekleri ile alakalı çıraklık ve kalfalık sertifikası alarak sektörlerle işbirliğiiçerisinde istihdam edilecektir.

Öğrenci Merkezli Eğitim


• Yeni eğitim sisteminde öğrenci merkeze alınacak ve alternatif okul modelleri oluşturulacaktır.

• Gençlerimize yenilik yapmave sorunlara ilmi çözüm getirme becerisi kazandırılacaktır.

• Yabancı dil eğitimi metodu baştan sona gözden geçirilecektir.

• Sınav sisteminin sürekli değişmesinin önüne geçilecek, okullar arasındaki kalite farkı açığı kapatılacaktır.

• Sınav baskısı sınav sistemini değiştirerek değil, gençleri yeteneklerine göre gelişmesini sağlayan bir eğitim sistemi inşa edilerek ortadan kaldırılacak, bu bağlamda gereken eğitim anlayışı değişikliği sağlanacaktır.

Öğretmen Eğitimi ve Atama

• Eğitim fakülteleri sayı ve kontenjan açısından ihtiyaç analizine göre yeniden yapılandırılacaktır.

• Öğretmen alımlarında mülakat uygulaması kaldırılacaktır.

• Bölgeler arası öğretmen ihtiyaç tespiti yapılarak herhangi bir eksikliğe sebebiyet vermeden atama ve tayin sistemi oluşturulacaktır.

• Öğretmenin saygınlığı yeniden kazandırılacaktır.

Özel Okullar

• Özel okulların kurulması, işletilmesi ve eğitim uygulamaları bakanlık tarafından etkin bir şekilde denetimlere tabi tutulacaktır.

• Özel okullarda çalışan eğitim personelinin hakları kanuni düzenlemeyle koruma altına alınacaktır.

Yükseköğretim

• Yüksek Öğretim Kurumubilime ve vasıflı insan yetiştirmeye hizmet edecek bir yapıya kavuşturulacaktır.

• Üniversiteler bulunduğu bölgenin ekonomik ihtiyaçlarına ve coğrafik yapısına göre mevcut imkânları ve ihtiyaçları çerçevesinde yeniden düzenlenerek ülkenin geleceğine katkıda bulunacak bir yapıya dönüştürülecektir.

• Üniversitelerin eğitim ve araştırma kalitesi, bilimsel üretkenliği, uluslararası alanda arzu edilen seviyeye çıkarılacaktır.