saadet çözer?

Günümüzde en temel sorunlardan biri kadının toplumsal konumu ve haklarıdır. Bir yerde cinsiyet ayrımından dolayı bir ayrıştırma, aşağılama veya şiddet varsa orada insanlık sorunu var demektir.

Saadet iktidarında;

 • Tarih ve medeniyetimizin günümüze kadar taşıdığı ulvi sorumluluk gereği kadınların sağlıklı sosyal hayatın temel taşı olduğu şuuruyla hareket edilecektir.
 • Kadın ve erkeğin birbirine göre farklılıkları tamamlayıcı bir özellik olarak değerlendirilerek sağlam bir toplumsal yapı oluşturulacaktır.
 • Kadın hakları, insan hakları metinlerinde yazılı olmaktan çıkartılarak kadınların onurlu ve şahsiyetli bir yaşam sürmeleri için mücadele edilecektir.
 • Kadının sahip olması gereken temel hak ve özgürlüklerini koruyacak, aile birliği ve mutluluğunu sağlayıcı politikalar geliştirilecektir.
 • Aile içi ve kadına yönelik şiddet ile kadın cinayetleri ülkemizde toplumsal yapıyı yaralayan, sakatlayan çok katmanlı sorun alanlarına dönüşmüştür. Kadına hakkı teslim edilerek hem aile içinde hem de toplumsal yaşamın her alanında kadının karşısına çıkan bütün sorunlar çözüme kavuşturulacaktır.
 • Kadına yönelik yapılan psikolojik ve ekonomik şiddetin de kadınların mağduriyetleri arasında olduğu bir gerçek olarak ortadadır. Bizim iktidarımızda kadına yönelik her türlü şiddetin karşında duracak, bu konuda asla taviz verilmeyecektir.
 • Şiddet Mağdurların mağduriyetlerini gidermek adına uygulamada mevcut olan her türlü yasal engeli ortadan kaldırmak için gerekli düzenlemeleri ivedilikle yapılacaktır.
 • Şiddet veya tacize uğrayan mağdurenin durumunu ifade etmek ve şikayetini yapmak için izlemek zorunda olduğu karakol, savcı ve hastane süreci son derece travmatik olmaktadır. Sürecin onurlu şartlar içerisinde gerçekleşmesi için her semtte bulunan sağlık merkezleri içinde, mağdurenin rahatlıkla başvurabileceği, tüm adli prosedürün kadın doktor, psikolog ve polis tarafından tamamlanacağı kurumsal yapı oluşturulacaktır.
 • Kendi ahlaki, sosyal, kültürel ve manevi değerlerimize uygun düzenlemelerle kadına yönelik “sistematik yabancılaştırma” süreci sona erdirilecektir.
 • Kadının aile sorumluluğunu yerine getirebilmesi için çalışma hayatında gerekli düzenlemeler yapılacaktır.
 • Çalışma hayatında kadınlarımızın yaşadığı sözel, fiziksel ve psikolojik taciz ve “mobbing” gibi kadının maruz kaldığı uygulamalarla etkin şekilde mücadele edilecektir.
 • Çalışan kadınlarımızın çocuğunu yetiştirme konusunda her türlü destek sağlanacaktır.
 • Doğum yapan çalışan annelere, istemeleri halinde, (en fazla) 3 yıl olmak üzere doğum izni verilecektir.
 • Bu süre zarfında sosyal sigortalı sayılacak ve çalışma akitleri güvence altında kalacaktır. Bu süre zarfında anneler, istedikleri zaman işyerlerine kazanılmış hakları mahfuz kalmak şartıyla dönebilmeleri temin edilecektir. Çalışmayıp çocuğuna baktığı süre boyunca annelere her ay “İşsizlik Maaşı Miktarı” üzerinden “Çocuk Bakım Ödeneği” verilecektir. Yapılacak düzenlemelerle uygun iş kollarında anneye evde çalışma tercihi sunulacaktır.
 • Tüm büyük işletmelerde emzirme odası ve birinci basamak sağlık hizmeti verebilecek ünitelerin olması sağlanacaktır.
 • Sosyal hayatın her alanında kadınların günlük yaşamdaki ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli ortamların sağlanmasına yönelik yasal düzenlemeleri ivedilikle hayata geçirilecektir.
 • Tüketim kültürünün ağırlıklı olarak kadın üzerinden teşvik edilmesini, kadın bedeninin reklam, tanıtım, sözde sanat, eğlence, televizyon, yazılı basın ve magazinde bir meta, cinsel bir obje gibi kullanılmasını önlemek için caydırıcı hukuki düzenlemeler yapılacaktır.